https://www.polity.org.za
Deepening Democracy through Access to Information
Home / Legislation / Constitution RSS ← Back
Close

Email this article

separate emails by commas, maximum limit of 4 addresses

Sponsored by

Close

Article Enquiry

The Constitution in SiSwati (1996)

Close

Embed Video

The Constitution in SiSwati (1996)

ARTICLE ENQUIRY      SAVE THIS ARTICLE      EMAIL THIS ARTICLE

Font size: -+

  • The Constitution in SiSwati (1996)
    Download
    0.29 MB
Sponsored by

Tsine, bantfu baseNingizimu Afrika;
Siyakubona kungabi khona kwebulungiswa esikhatsini lesengcile;
Setfulela sigcoko labo labahlukunyetwa kuze sitfole bulungiswa nenkhululeko eveni letfu;
Sihlonipha labo labasebentile kwakha nekutfutfukisa live letfu; Siyakholwa futsi kutsi iNingizimu
Afrika yabo bonkhe labahlala kuyo, sihlangene ngekwehlukahlukana kwetfu.
Ngaloko-ke, ngetitfunywa lesitikhetsele tona ngenkhululeko, siyawemukela loMtsetfosisekelo
njengemtsetfo lophakeme kunayo yonkhe eRiphabhulikhi kuze –
Kupheliswe kwehlukana kwayitolo futsi kwakhiwe umphakatsi losekelwe yintsandvo yelinyenti,
bulungiswa ekuphileni kanye nemalungelosisekelo ebuntfu;
Kubekwe sisekelo semphakatsi wentsandvo yelinyenti, longenamfihlo lapho khona hulumende
abekwe ngetifiso tebantfu futsi sonkhe sakhamuti ngalokulinganako sivikelwe ngumtsetfo;
Kwentiwe ncono lizinga lemphilo yetakhamuti tonkhe futsi kukhululwe emakhono emuntfu
ngamunye; futsi
Kwakhiwe iNingizimu Afrika lehlangene futsi yentsandvo yelinyenti lekwati kutsatsa indzawo
yayo leyiyifanele njengelive lelitibusako njengawo onkhe emave latibusako.
Somandla akasikelele bonkhe bantfu bakitsi.
Nkhosi Sikelel’iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid Afrika. God bless South Afrika.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Advertisement

EMAIL THIS ARTICLE      SAVE THIS ARTICLE ARTICLE ENQUIRY

To subscribe email subscriptions@creamermedia.co.za or click here
To advertise email advertising@creamermedia.co.za or click here

Comment Guidelines

About

Polity.org.za is a product of Creamer Media.
www.creamermedia.co.za

Other Creamer Media Products include:
Engineering News
Mining Weekly
Research Channel Africa

Read more

Subscriptions

We offer a variety of subscriptions to our Magazine, Website, PDF Reports and our photo library.

Subscriptions are available via the Creamer Media Store.

View store

Advertise

Advertising on Polity.org.za is an effective way to build and consolidate a company's profile among clients and prospective clients. Email advertising@creamermedia.co.za

View options