The Constitution in SiSwati (1996)

27th February 2017

Tsine, bantfu baseNingizimu Afrika;
Siyakubona kungabi khona kwebulungiswa esikhatsini lesengcile;
Setfulela sigcoko labo labahlukunyetwa kuze sitfole bulungiswa nenkhululeko eveni letfu;
Sihlonipha labo labasebentile kwakha nekutfutfukisa live letfu; Siyakholwa futsi kutsi iNingizimu
Afrika yabo bonkhe labahlala kuyo, sihlangene ngekwehlukahlukana kwetfu.
Ngaloko-ke, ngetitfunywa lesitikhetsele tona ngenkhululeko, siyawemukela loMtsetfosisekelo
njengemtsetfo lophakeme kunayo yonkhe eRiphabhulikhi kuze –
Kupheliswe kwehlukana kwayitolo futsi kwakhiwe umphakatsi losekelwe yintsandvo yelinyenti,
bulungiswa ekuphileni kanye nemalungelosisekelo ebuntfu;
Kubekwe sisekelo semphakatsi wentsandvo yelinyenti, longenamfihlo lapho khona hulumende
abekwe ngetifiso tebantfu futsi sonkhe sakhamuti ngalokulinganako sivikelwe ngumtsetfo;
Kwentiwe ncono lizinga lemphilo yetakhamuti tonkhe futsi kukhululwe emakhono emuntfu
ngamunye; futsi
Kwakhiwe iNingizimu Afrika lehlangene futsi yentsandvo yelinyenti lekwati kutsatsa indzawo
yayo leyiyifanele njengelive lelitibusako njengawo onkhe emave latibusako.
Somandla akasikelele bonkhe bantfu bakitsi.
Nkhosi Sikelel’iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid Afrika. God bless South Afrika.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.