The Constitution in Sepedi (1996)

27th February 2017

Rena, batho ba Afrika-Borwa, Re elelwa ditlhokatoka tša rena tša maloba;
Re tlotla bao ba ilego ba hlokofaletšwa toka le tokologo nageng ya gaborena;
Re hlompha bao ba ilego ba katanela go aga le go hlabolla naga ya gaborena; ebile
Re dumela gore Afrika-Borwa ke ya batho bohle ba ba dulago go yona; re le ngata e tee le ge re
fapana ka ditšo;
Ka fao, ka baemedi ba rena bao ba kgethilwego ntle le kgapeletšo, re amogela molaotheo wo
bjalo ka molaomogolo wa Repabliki gore re tlo –
Fodiša diphapano tša kgale mme re bope setšhaba seo se theilwego godimo ga dikelo tša
temokrasi, toka setšhabeng le ditokelomotheo tša batho;
Aga motheo wa setšhaba se se lokologilego sa temokrasi moo mmušo o theilwego godimo ga
thato ya batho gomme moagi yo mongwe le yo mongwe a šireleditšwego ke molao;
Kaonafatša khwalithi ya bophelo bja baagi ka moka le go lokolla bomakgoni bja motho yo
mongwe le yo mongwe; le go
Aga Afrika-Borwa ye e kopanego ya temokrasi yeo e ka kgonago go tšea maemo a yona a
maswanedi bjalo ka setšhaba se se ikemetšego ka noši ditšhabeng tša lefase ka bophara.
E ke Morena a ka boloka setšhaba sa gešo.
Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.