The Constitution in isiZulu (1996)

27th February 2017

Thina, Bantu baseNingizimu Afrika,
Siyakukhumbula ukucekelwa phansi kwamalungelo okwenzeka eminyakeni eyadlula;
Sibungaza labo abahluphekela ubulungiswa nenkululeko kulo mhlaba wethu;
Sihlonipha labo abasebenzele ukwakha nokuthuthukisa izwe lethu; futhi
Sikholelwa ekutheni iNingizimu Afrika ingeyabo bonke abahlala kuyo, sibumbene nakuba
singefani.
Ngakhoke, ngabameleli bethu esibakhethe ngokukhululeka, samukela lo Mthethosisekelo
njengomthetho-nqangi weRiphabhuliki ukuze –
Silungise ukwehlukana kwesikhathi esedlule bese sakha umphakathi owesekelwe yinkolelo
yenqubo yentando yeningi, ubulungiswa emphakathini, kanye namalungelo obuntu;
Sibeke isisekelo sokwakha umphakathi oqhuba ngendlela yentando yeningi; futhi ovulekile, lapho
uhulumeni wakhelwe phezu kwentando yabantu futhi lapho sonke isakhamuzi sivikelwe
ngumthetho ngendlela efanayo;
Sithuthukise izinga lokuphila lazo zonke izakhamuzi futhi sikhulule amakhono omuntu ngamunye;
isifuthi
Sakhe iNingizimu Afrika ebumbene futhi eqhuba ngenqubo yentando yeningi ekwazi ukuthatha
indawo yayo efanele njengezwe elizimele phakathi komndeni wamazwe ngamazwe.
Sengathi uNkulunkulu angabavikela abantu bakithi.
Nkosi Sikelel’iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutšhedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.