https://www.polity.org.za
Deepening Democracy through Access to Information
Home / Legislation / Constitution RSS ← Back
Close

Email this article

separate emails by commas, maximum limit of 4 addresses

Sponsored by

Close

Article Enquiry

The Constitution in isiNdebele (1996)

Close

Embed Video

The Constitution in isiNdebele (1996)

ARTICLE ENQUIRY      SAVE THIS ARTICLE      EMAIL THIS ARTICLE

Font size: -+

  • The Constitution in isiNdebele (1996)
    Download
    0.30 MB
Sponsored by

Thina, abantu beSewula Afrika,
Siyakwazi ukungaphatheki kwethu ngokomthetho
esikhathini esadlulako;
Siphathela phezulu abahlukunyezwa ngebanga lokobana kubenokulunga begodu nekululeko
enarheni yekhethu,
Sihlonipha labo abasebenze ekwakheni begodu nekuthuthukiseni iphasi lekhethu; begodu
Bakholelwa bonyana iSewula Afrika ngeyabo boke abahlala kiyo, sibambene ngokwahlukahlukana
kwethu.
Ngalakhoke, ngabajameli bethu abakhethwe ngokukhululekileko; samukela uMthetho-sisekelo
lo njengoMthetho wokuthoma weRiphabliki oza –
Kuqeda ukwahlukana okwadlulako begodu sakhe umphakathi ozokudzimelela kuminqopho
yentando yenengi ubulungiswa begodu namalungelo wangokomthetho wobuntu.
Ukubeka isisekelo sentando yenengi begodu nomphakathi onzinzileko lapho umbuso unzinze
khona phezu kwentando yesitjhaba begodu lapho zoke izakhamuzi zivikelwe khona
ngokomthetho.
Ukwenza ncono izinga lepilo yazo zoke izakhamuzi begodu nokuvezwa kwekgono lawo woke
umuntu;
Ukwakha, iSewula Afrika ebumbeneko begodu nenentando yenengi ezokwazi ukuthatha indawo
yayo njengenarha ezijameleko emndenini wentjhabatjhaba.
UZimu avikele abantu bekhethu.
Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudz imu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika

Advertisement

EMAIL THIS ARTICLE      SAVE THIS ARTICLE ARTICLE ENQUIRY

To subscribe email subscriptions@creamermedia.co.za or click here
To advertise email advertising@creamermedia.co.za or click here

Comment Guidelines

About

Polity.org.za is a product of Creamer Media.
www.creamermedia.co.za

Other Creamer Media Products include:
Engineering News
Mining Weekly
Research Channel Africa

Read more

Subscriptions

We offer a variety of subscriptions to our Magazine, Website, PDF Reports and our photo library.

Subscriptions are available via the Creamer Media Store.

View store

Advertise

Advertising on Polity.org.za is an effective way to build and consolidate a company's profile among clients and prospective clients. Email advertising@creamermedia.co.za

View options